Grundkurs – Ledare i öppen verksamhet

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Under kursens första del läggs en grund för de vidare studierna. I början ägnas tid för att gruppen ska komma samman, alla får presentera sig och lyfta sina förväntningar. Kursledarna tydliggör syften med kursen och presenterar upplägget. Kursledarna går även igenom de metoder och det processinriktade arbetssätt som kommer att användas.

Grund 1

Kursen sätter fokus på såväl individen som gruppen genom att ta upp både psykologiska och sociologiska grundbegrepp. Denna första del är även en start för arbetet med deltagarnas egna ledarskap.

Innehåll i korthet:
Psykologiska grundbegrepp som förklarar individens identitetsutveckling
Grupp – ungdomar – sociologiska och psykologiska grundbegrepp
Fritid – den fria tiden – nu och då
Jag som ledare – ungdomsledarens roll – att leda, stödja, stärka egenmakten

 • Läranderesultat/deltagaren ska
 • Känna till psykologiska grundbegrepp som förklarar individens identitetsutveckling.
 • Känna till sociologiska grundbegrepp som förklarar hur grupper beter sig.
 • Kunna hur synen på den fria tiden har förändrats från dåtid till nutid.
 • Kunna kommunikativt ledarskap och känna till teorier och praktik om ledarskap.
 • Förstärka sin förmåga att reflektera över den egna ledarrollen.
 • Kunna och förstå begreppet empowerment.

Bedömningskriterier/deltagaren har uppnått detta genom att hon/han kan

 • Genom muntliga och skriftliga presentationer visa att hon/han känner till de psykologiska grundbegreppen kring identitetsutveckling.
 • Genom muntliga och skriftliga presentationer visa att hon/han känner till de sociologiska och psykologiska grundbegreppen om gruppers utveckling.
 • Genom att vara aktiv vid kursträffarna visa att hon/han lärt sig om den fria tidens historia och nutid.
 • Visa i praktiken att hon/han kan teorin bakom kommunikativt ledarskap.
 • Lyfta fram och beskriva sina egna styrkor som ledare.
 • Kunna med egna ord förklara vad begreppet empowerment betyder.
Grund 2

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Fokus speciellt på demokratiska behörighetsprocesser och det främjande förhållningssättet. Arbetet med ledarskap fortsätter och fördjupas med mobilisering och konflikthantering.Kursen belyser betydelsen av det sociala könet och vikten av att arbeta genusmedvetet som ledare.Under den andra delen lyfts även frågan om inkludering – hur inkluderar eller exkluderar vi? Här kopplas diskrimineringslagstiftningen till begreppet mångfald.

Grund 3

Under tredje kursdelen fördjupas arbetet med det egna ledarskapet kopplat till lokalsamhället. Här synliggörs strategier för lokalt utvecklingsarbete – utifrån fritidsledarens perspektiv. Stor vikt läggs på projektutveckling och ledarroll i projekt. En avslutande del handlar om arbete med mål och kvalitet i den öppna fritidsverksamheten.

Validering av kompetens

– för ledare i öppen fritidsverksamhet.

Med validering kan man garantera kompetens på viss nivå i enlighet med eqf-systemet (European Quality Framework). Fritidsforum, Valla folkhögskola, Kommunal samt Nordiskt Valideringsforum har valt att yrkesbenämna denna samlade kompetens – Ledare i öppen fritidsverksamhet.

I samband med Grundkursen är det möjligt att validera sig inom följande moduler:

 • Demokrati och värdegrund
 • Gruppers och individers utveckling
 • Ledarskap, organisering och medarbetarskap
 • Rollen och uppdraget som ledare i öppen fritidsverksamhet
 • Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen

Valideringen är kostnadsfri vid anmälan till samtliga tre steg i grundkursen.

Grund steg 1, 2 och 3

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund för att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Steg 1A, tis-tors 10–12 september och 1B tis-ons 8–9 oktober
Kursavgift Medlem  9 900kr. Övriga 11 150kr. Resa och logi ingår ej

Steg 2A, tis-tors 19–21 november och 2B, tis-tors 10–12 december
Kursavgift Medlem  9 900kr. Övriga 11 150kr. Resa och logi ingår ej

Steg 3A (år 2020), tis-tors 4–6 februari och 3B, tis-tors 3–5 mars
Kursavgift Medlem  9 900kr. Övriga 11 150kr. . Resa och logi ingår ej.

Validera ditt ledarskap i öppen fritidsverksamhet och få kompetensbevis
Ett sätt att synliggöra dina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Validering är kostnadsfri för de som beställer alla 3 stegen i grund. Kontakta Staffan Lindqvist, staffan.lindqvist@settlementforbundet.se

Anmälan

Anmälan görs till Staffan Lindqvist
Klicka på Anmälan för att mejla.